L’Escola Pia ha encarregat a un arquitecte, en Sergi Burgada, la realització de dues propostes per poder valorar quina opció interessa més a les famílies i a la mateixa escola. Per això, se’ns presenta una proposta de nou edifici i una altre de remodelació.

En aquest document, podem trobar una síntesi dels dos avantprojectes. Cal tenir en compte que són dos avantprojectes que no compten amb els permisos municipals, que són un avantprojecte i que encara s’han de treballar de manera concreta quan hi hagi una decissió presa. Ara bé, per fer-nos una idea del que pot suposar cada opció, considerem que és suficient.

PROPOSTA DE NOU EDIFICI

PROPOSTA DE REMODELACIÓ

Espais

REFORMA EDIFICI ACTUAL

La reforma millorarà els circuits d’entrada i sortida de l’alumnat, adaptant l’edifici a la normativa actual. La construcció del mòdul reduirà mínimament les dimensions del pati actual però es preveu adaptar la terrassa de l’edifici del carrer Hort Gran i també del mòdul nou com a espais d’esbarjo.

 

EDIFICI DE NOVA CONSTRUCCIÓ

L’edifici inclourà aules grans, polivalents i còmodes, amb molta llum natural i aïllades acústicament i tèrmicament. Les divisòries entre aules es preveuen mòbils per tal d’obtenir diferents possibilitats de treball. Les separacions entre passadissos o espais polivalents es preveuen transparents per tal de no limitar amb barreres visuals. Es preveuen diferents patis pensats com a espais lúdics amb possibilitat de vegetació. S’inclou la construcció d’un pavelló poliesportiu de dimensió reglamentària (1.140m2) que permetrà dur a terme activitats esportives en cobert o d’altres activitats i que s’ha ubicat de manera que pugui funcionar com a element independent tot i situar-se dins el conjunt de l’escola.

Distribució Construcció en vertical Construcció en horitzontal
Possibilitat

d’ampliar l’escola

No Sí, la construcció prevista és de planta 0 i planta 1 i es podria construir en un futur una planta 2 segons la demanda educativa de futur (formació professional, adults, no formal, música, artística…)
Escola Verda L’edifici s’aïllarà tèrmicament amb un revestiment exterior a les façanes a fi de millorar l’eficiència energètica. La façana sud, que dóna al pati, tindrà una doble pell ventilada amb elements mòbils que protegiran les obertures i regularan l’imapcte dels raigs solars a la façana. L’orientació del nou edifici, les aules i els elements constructius s’han pensat en funció de l’assolellament i la radiació solar. Els passadissos se situaran majoritàriament en les façanes orientades a sud, l’edifici disposarà de porxos exteriors de protecció que realitzaran una barrera de protecció davant la radiació solar. El nou edifici garantirà eficiència energètica i s’orientarà cap al concepte d’escola verda que, entre d’altres, permetrà un millor tractament de residus.
UBICACIÓ
Carrer Hort Gran 8 Avinguda Sofia al costat del Parc de Can Robert, en la nova zona de La Plana.
Al centre històric Ubicat en la zona que es considera com a nova centralitat local i on el pla d’equipaments municipals preveu ubicar-hi, entre d’altres, el futur nou CAP.
Aparcament Aparcament públic inexistent en la zona col·lin dant i manca de zones blaves i de càrrega i descàrrega. Existeix una oferta privada al Mercat Municipal. Edifici molt proper a l’aparcament municipal de Can Robert. La seva ubicació permet, i així es preveu, la inclusió d’àrees de ‘Petó i adéu’ que facilitin l’acompanyament dels alumnes en vehicles rodats.

Plantejament de ser un edifici bikefriendly.

TIPUS D’ESCOLA
Model Edifici adaptat a les necessitats actuals                                               Nou edifici pensat per a l’escola del futur
L’edifici de sempre adaptat a les normatives vigents. Un edifici d’estructura vertical distribuït en 4 plantes, situat al carrer Hort Gran, 8. Un edifici nou pensat per a una educació del segle XXI, de distribució horitzontal i ubicat en un solar de 8.739 m² a l’Avinguda Sofia, al costat del Parc de Can Robert.
Distribució d’alumnat L’alumnat estarà distribuït en tres edificis. Infantil on fins ara, primària i secundària a l’edifici del carrer Hort Gran i batxillerat al nou mòdul previst construir al pati. Tot l’alumnat estarà en el mateix edifici tot i que es preveu una distribució per seccions que permetrà separar cicles i nivells.
FUNCIONAMENT D’ESCOLA
L’edifici possibilita diferents accessos separats en funció del cicle educatiu, fet que agilitzaria les entrades i sortides. Compliment de tots els requisits en matèria de seguretat i incendis.
Accessos i seguretat La reforma modifica l’accés principal a l’escola pel carrer Sant Isidre creant un accés a nivell de planta baixa-soterrani a excepció d’infantil, que seguiria com fins ara. Les escales d’evacuació seran sectoritzades i compliran amb les dimensions que indica el Decret Bàsic de Seguretat en cas d’incendi. L’edifici disposarà de tres sortides d’evacuació directes al carrer.
L’espai d’us comú Es preveu tot a la planta semi-soterrani ubicada sota el pati remodelat. Es concentra a la zona central de l’edifici de manera que totes les àrees quedin connectades i tinguin un fàcil accés a les zones comunes.
Possibilitat d’ampliar oferta educativa d’extraescolars La disponibilitat del nou espai comú és el que limitarà futures noves activitats extraescolars. L’existència d’un poliesportiu de 1.140m2 i de tres nous patis possibilita clarament incrementar l’oferta extraescolar.
CONSTRUCCIÓ
La reforma suposarà l’adaptació de l’edifici existent i una ampliació consistent en la construcció d’un cos elevat al pati. Els nivells de l’àtic de l’edifici seran eliminats i substituïts per dues plantes amb façana al carrer Sant Isidre i una connexió per la planta soterrani entre els dos edificis. Un edifici de bell nou a quatre vents i d’estructura horitzontal, amb distribució planta baixa i planta pis, amb possibilitat de creixement fins a planta 2, i ubicat en un solar de 8.739 m² situat a l’Avinguda Sofia al costat del Parc de Can Robert. L’edifici preveu dotar d’independència els diferents espais que el formen segons el cicle educatiu (infantil, primària, secundària i batxillerat) i preveu un pavelló poliesportiu polivalent amb graderies i vestuaris que permetrà el seu ús fins i tot fora de l’horari lectiu.
Adequació a les Normes Urbanístiques del POUM L’actuació requereix que l’edifici existent s’adeqüi a les Normes Urbanístiques del POUM reduint una planta (l’actual àtic). La construcció del soterrani i el mòdul previst per Batxillerat a la façana del carrer Sant Isidre requereix de permís especial d’urbanisme (Ajuntament) Totes les actuacions previstes s’adeqüen a la normativa urbanística vigent.
Descripció L’actuació prevista a l’edifici principal és mantenir l’estructura actual i modificar revestiments, tancaments i façanes. Es preveu derruir l’actual pati per tal de poder elevar-lo a nivell de planta 0, i s’aprofita el desnivell entre el carrer Hort Gran i Sant Isidre per construir una planta semisoterrada que es destinarà a accessos i serveis. Per últim, es construeix un mòdul elevat al pati que es destinarà a batxillerat (en substitució de l’àtic). Es tracta de la construcció d’un edifici completament nou
Execució i procediment del

projecte

Els estudiants romandran a l’edifici durant la construcció, fet que implica la convivència de curs escolar amb obres i tot el que comporten (soroll, pols, limitacions per la circulació normal…).

L’actuació es preveu realitzar en diferents fases:

a.  Tota la reforma interior de les 4 plantes de projecte (a realitzar-se durant els mesos de vacances escolars)

b.  consistiria en el buidat del pati i construcció de tota la planta soterrani fins al carrer Sant Isidre (durant els mesos de vacances escolars).

c.  La construcció del nou edifici sobre part del pati existent (construcció per un any delimitant l’espai reservat per al treball en detriment de l’espai del pati).

d.  Reformar les façanes i la planta coberta (actualment àtic) de l’edifici del carrer Hort Gran.

Durant el període de construcció de l’edifici es podrà fer classe amb normalitat a l’escola actual i, quan estigui acabada l’obra, es durà a terme el trasllat. En cap cas es preveu la convivència de classes i obres.
Temps per L’execució Es preveu una durada mínima de dos anys des de la concessió de la llicència d’obres fins a la seva finalització. L’actuació del pati requereix de dos mesos i mig comptant el mes d’agost. Es preveu una durada d’un any i escaig de construcció continuada.
Quan s’executarà la construcció Les actuacions principals es preveu realitzar-es durant el període estival per tal de no interrompre classes però que d’altra banda limita la capacitat de treball i dels possibles imprevistos de l’execució. La resta d’actuacions i obres es preveuen realitzar durant el curs escolar i per tant amb convivència amb alumnes i classes. Actualment el terreny on es preveu la ubicació del nou edifici al sector de la Plana ja està preparat per a la construcció.
Accessibilitat 100% adaptada 100% adaptada
Possibilitat de creixement No La proposta planteja una edificabilitat del 0,62 m²st/m²sòl i el POUM permet fins a 1 m²st/m²sòl per equipaments. En el cas d’executar totes les fases de creixement, la superfície augmentada seria de 2.000 m², encara per sota del màxim permès.
ESPAIS I EQUIPAMENTS
Edfici Actual Solar proposat Pla d’Equipaments
Superfícies solar: 1661 m2 8739 m2
Superfícies (SUP)

construïdes:

SUP construida

total (m2)

4090 m2 5470 m2
SUP patis total

(m2)

954 m2 5344 m2
Possibilitat

creixement

0 m2 3269 m2
Les dades i informació aquí exposades representen models de projectes que poden variar a mesura de la redacció del projecte definitiu i segons les necessitats que defineixi l’Escola Pia de Catalunya. Les mides i superfícies expressades són orientatives, així com les imatges dels projectes proposats que es troben en un moment embrionari de disseny per part dels tècnics contractes a l’espera del resultat d’aquest

procés participatiu.