00BATXILLERAT2023-05-17T12:19:40+02:00
Batxillerat DUAL a l’Escola Pia Sitges: Veure informació

BATXILLERAT

L’àmplia oferta de matèries que oferim al batxillerat permet a l’alumnat poder triar fins a 8 itineraris diferents, garantint d’aquesta manera poder treballar de forma específica les necessitats dels estudis superiors pels que mostren interès.

L’alumnat és en tot moment màxim protagonista del seu procés d’aprenentatge. L’autonomia en el treball i el desenvolupament de les seves aptituds ve donat pels diferents mètodes de treball a l’aula: aprenentatge basat en problemes, contextualització de la ciència, ús de les llengües estrangeres per a la comunicació i la cerca, treball competencial en totes les àrees, tasques interdisciplinàries…

Matèries comunes

1r de BATXILLERAT 2n de BATXILLERAT
Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura
Llengua anglesa Llengua anglesa
Filosofia Història de la filosofia
Ciències pel món contemporani Història
Educació física Tutoria
Cultura religiosa Treball de recerca
Tutoria

Matèries de modalitat

CIÈNCIES I TECNOLOGIA HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Matemàtiques Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Biologia Llatí
Física Economia de l’empresa
Química Història del món contemporani
Ciències de la Terra Literatura universal
Electrotècnia Literatura catalana
Dibuix tècnic Geografia
Història de l’art.

Matèries específiques

Francès, Psicologia, Sociologia, Comunicació audiovisual i Dibuix artístic.

De dilluns a divendres de 8h a 14:15h. (a 1r de batxillerat els dilluns fins les 15:15h)

Treballem la dimensió emocional, social i interior a través de reflexions diàries i activitats de convivència i cohesió de grup. En aquesta etapa són molt importants les activitats d’orientació personal, acadèmica i professional, dissenyant l’anomenat Projecte Professional individualitzat, dut a terme per especialistes en recursos humans i supervisat i assessorat per l’equip de tutoria. Coneixem el món universitari mitjançant sortides i visites a diferents universitats.

A l’etapa de batxillerat continuem donant importància a l’aprenentatge de les llengües estrangeres, ofertant Anglès com a primera llengua estrangera i Francès com a segona. Participem en el projecte europeu Erasmus+ i comptem amb un intercanvi als Estats Units.

L’alumnat de batxillerat s’involucra en les diverses activitats de l’escola relacionades amb el voluntariat. Tanmateix col·labora amb la Creu Roja de Sitges.

Les competències digitals són presents en el nostre procés d’ensenyament-aprenentatge, treballant-les tant a nivell de maquinari i programari, tractament de la informació i de la comunicació, metodologies del treball compartit i consciència i bona gestió de la identitat digital. L’alumnat treballa de manera cooperativa a través d’entorns virtuals d’aprenentatge. A més, disposem de la plataforma educ@mos perquè l’alumnat i les seves famílies puguin fer el seguiment acadèmic.

Un 95% de l’alumnat acaba amb èxit l’etapa de Batxillerat. D’aquest alumnat, habitualment tothom es presenta a les PAU i entre el 98-100% superen aquestes proves. L’èxit acadèmic i l’orientació rebuda garanteixen que una gran majoria de noies i nois accedeixen a la primera opció universitària. És important remarcar que la mitjana de batxillerat de l’escola té una mínima desviació de la mitjana de les proves  d’accés a la universitat.

Acollim tot l’alumnat que ho sol·licita i no seleccionem en funció del seus resultats acadèmics o de la previsió d’èxit. És primordial per nosaltres ajudar a cada alumna o alumne a desenvolupar el màxim possible les seves habilitats i aptituds. És en aquest sentit que entenem l’excel·lència en el món educatiu.

Donat el context de la nostra població, la nostra escola rep any rere any alumnat estranger de diverses procedències. Per aquest motiu el nostre centre disposa de les eines necessàries per poder donar un acolliment de qualitat a l’alumnat amb idiomes materns com ara l’anglès, francès, italià i rus.

El nostre Departament d’Orientació Educativa, la coordinació de Batxillerat i el professorat que hi forma part estem coordinats en el treball de l’alumnat NESE que es matricula en aquesta etapa al nostre centre. Tenim una alta experiència en l’acompanyament i ajuda amb alumnat dislèctic i amb TEA.

Des que va introduir-se en l’etapa la realització del Treballs de Recerca, el curs 1999-2000, la nostra escola i l’alumnat ha rebut diversos premis en aquestes investigacions:

  • 9 Premis Carbonell i Gener, pel Grup d’Estudis
  • 2 premis EPSON.
  • 5 premis CIRIT atorgats per la Conselleria de Recerca i
  • 2 premi Recerca Jove, atorgat per l’AGAUR.
  • 2 premis Ciència en Acción del CSIC.
  • 3 premis Argó de la Universitat Autònoma de
  • 1 premi de la Fundació Ferran Adrià i la Universitat de
  • 2 premis al Simposi de Treballs de Recerca del CRP Garraf i la UPC de Vilanova i la Geltrú.
  • L’Escola va ser distingida amb el Premi Recerca Jove, convocat per l’agència de gestió i d’ajuts Universitaris i de recerca AGAUR de la Generalitat de Catalunya, en la categoria Centres 2012, en reconeixement a la qualitat dels treballs de recerca presentats i premiats al llarg de diferents

LA NOSTRA MANERA D’ENTENDRE L’EDUCACIÓ

Go to Top