És l'etapa educativa que comprèn els cursos P3, P4 i P5. L'objectiu d'aquesta etapa és proporcionar als infants una formació integral i necessària perquè cada nen i nena aprengui a ser i actuar de manera autònoma, a pensar i a comunicar-se, a descobrir i tenir iniciativa i a conviure i habitar el món.
A aquesta edat els infants s'estan formant a nivell cognitiu, motriu, social, emocional i afectiu. Alhora que desenvolupen la seva pròpia personalitat. Des de l’escola els oferim un espai acollidor amb recursos i situacions d’ensenyament-aprenentatge que estimulen aquest desenvolupament, satisfent les necessitats dels nens i de les nenes tot respectant el seu ritme maduratiu.
Som un equip conscient de la importància de la nostra responsabilitat docent, amb una formació pedagògica, específica per a aquest àmbit i en permanent formació per tal de millorar la nostra tasca diària.

Som una escola que valora i cuida molt la relació amb els infants i amb les famílies, i és per això, que la comunicació és una de les nostres prioritats. A l’escola us acompanyem en aquest camí, on el vostre fill o filla és el o la protagonista del seu propi aprenentatge.

Seguim metodologies actives basades en la participació, l'observació i l’experimentació, la manipulació i el treball cooperatiu. Amb activitats que fomenten el diàleg, el sentit crític, la responsabilitat i que tenen en compte les diferents intel·ligències.


Què i com ho fem?

Un dels eixos del nostre treball a aquesta etapa són els hàbits. Unes pautes de comportament que els permetrà ser més autònoms, fer possible una convivència amb els altres i adquirir nous aprenentatges. A més els aporten seguretat, tranquil·litat, equilibri i ganes d'aprendre.

Projectes i centre d'interès. Partim dels seus coneixements previs, formulem noves preguntes sobre què volem saber, investiguem individualment o en grups per trobar les respostes i arribem a unes conclusions sobre què hem après. 
 
Racons i tallers. Organitzem l'aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada. Poden ser de treball o de joc. D'aquesta manera els nens i les nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Aquesta manera de fer ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen i nena, planificant activitats d'aprenentatge adaptades als seus coneixements previs.

Comencem a aprendre en anglès. Jocs, cançons, manualitats i rutines ens introdueixen en la fonètica i l'ús d'aquesta llengua.

Projecte de psicomotricitat. El moviment, la coordinació, l'equilibri, l'esforç, la frustració, la sociabilització... són habilitats i actituds imprescindibles que treballem a cada una de les edats ballant, jugant, fent circuits, contes motors, relaxació i jocs variats.


Projecte de llenguatge musical. Els alumnes van aprenent a cantar, ballar, escoltar, parar atenció i a iniciar-se en la cultura musical.


Projecte d'animació a la lectura. Activitats per fomentar l'hàbit lector i el plaer per llegir. Maletes viatgeres, exploradors de llibres i biblioteques d'aula.


Projecte de dimensió interior, emocional i social. Treballem amb tot l'alumnat els aspectes emocionals, de dimensió interior i les habilitats socials de manera sistemàtica, dins i fora de l'aula, per millorar la convivència i aconseguir un clima d'escola harmònic i serè. 
 

Departament d'Orientació Escolar. Al departament som una psicòloga i dues mestres d'educació especial i logopedes. Entrem a les aules i prevenim, detectem i reforcem les necessitats educatives especials dels nens i nenes. Assessorem el professorat i les famílies que així ho requereixin i disposem