És l'etapa educativa obligatòria que comprèn dels 6 als 12 anys. Cicle Inicial (dels 6 als 8 anys) / Cicle Mitjà (dels 8 als 10 anys) / Cicle superior (dels 10 als 12 anys)
Primària és l’etapa més llarga del sistema educatiu, on els alumnes experimenten canvis evolutius importants i una configuració de la seva personalitat. Els nens i nenes consoliden la seva identitat, comencen a tenir consciència de les seves capacitats i limitacions i perceben la seva situació en el medi social i cultural.
L'objectiu d’aquests sis cursos és proporcionar als alumnes una formació integral necessària perquè cada nen i nena desenvolupi les seves capacitats intel·lectuals, motrius, d'equilibri personal i de relació social i adquireixi unes competències bàsiques sòlides.


A l'escola els acompanyem en aquest camí treballant valors que els ajuden a desenvolupar la seva personalitat, les seves capacitats intel·lectuals i motrius, a comprometre’ls amb la societat i a adquirir unes competències bàsiques.

L'alumne és el protagonista del seu aprenentatge.

Respectem els ritmes d'aprenentatge i les capacitats de cadascú.
Seguim unes metodologies actives basades en la participació, l'observació i l’experimentació, la manipulació i el treball cooperatiu.

Amb activitats que fomenten el diàleg, el sentit crític, la responsabilitat.
 


QUÈ I COM HO FEM?

Desenvolupem les competències bàsiques construint el coneixement amb col·laboració a partir de projectes o centres d'interès. Aplicant habilitats per aprendre: recerca, resolució, comunicació i expressió i transferència...

Fem ús dels recursos tecnològics per treballar les competències digitals i com a eina per construir coneixement. Tenim dues aules d'informàtica i una aula mòbil de portàtils. A cada aula hi ha projectors i/o pissarra digitals.

Tallers. Fem tallers de llengua, de mates, de medi, de plàstica, desdoblant grups i reduint el nombre d'alumnes per mestra.
Projecte plurilingüe.
Català, castellà i anglès des de 1r de primària com a llengües vehiculars. Aula d'anglès. Grups partits cada setmana d'anglès. Auxiliar de conversa nadiu. Preparació a les proves i presentació als exàmens oficials de Cambridge.

Activitats físiques. El moviment, la coordinació, l'equilibri, l'esforç, la frustració, el treball en equip.... són habilitats i actituds imprescindibles que treballem a cada una de les edats ballant, jugant, aprenent i practicant diferents esports.

Projecte de llenguatge musical. Els alumnes aprenen a cantar, a ballar, llenguatge musical, a tocar la flauta i cultura musical. Grup de coral al cicle superior.

Projecte d'acció tutorial. Fem una hora setmanal de tutoria, a tots els cursos, amb activitats programades (valors, mediació, hàbits d'estudi, celebracions...) 

Projecte d'animació a la lectura. Fomentem l'hàbit lector i el plaer per llegir amb activitats com les Maletes viatgeres i els Exploradors de llibres i amb el suport de les biblioteques d'aula.

Projecte de dimensió interior, emocional i social. Treballem amb tot l'alumnat els aspectes emocionals, de dimensió interior i les habilitats socials de manera sistemàtica, dins i fora de l'aula, per millorar la convivència i aconseguir un clima d'escola harmònic i serè.

Departament d'Orientació Escolar. Al departament som una psicòloga i dues mestres d'educació especial i logopedes. Entrem a les aules i prevenim, detectem i reforcem les necessitats educatives especials dels nens i nenes. Assessorem el professorat i les famílies que així ho requereixin i disposem d'una aula de reforç on els alumnes que ho necessiten poden treballar en petit grup o individualment amb la mestra d'educació especial.