És l'etapa educativa dels 12 als 16 anys, és un moment emocionalment complex per cada un dels alumnes, de descoberta de la pròpia personalitat, dels propis interessos i desitjos, un moment on és molt important l'acompanyament per adquirir l'autonomia i l'autoestima personal que tota persona necessita per a seguir creixent i adquirir aprenentatges més complexos.

Tenim cura de les persones i les acompanyem a través de les tutories i amb una atenció personalitzada de tot el professorat.
A l'ESO seguim treballant per a que cada un dels alumnes tingui el seu projecte de vida. A l'escola ens preparem per a ser persones lliures, crítiques, innovadores, creatives, solidàries, compromeses i responsables. Programem totes les activitats curriculars i les extracurriculars per a que consolidin valors que els ajudin ser persones més felices.
Avaluem l'excel·lència dels resultats de cadascú a partir del nombre d' alumnes que aconsegueixen la certificació de l' etapa, del nombre d' alumnes amb alts resultats en les CCBB a 4 d'ESO i l'èxit acadèmic ens els estudis posteriors de Batxillerat o de Cicles Formatius.

QUÈ FEM?Llengua i literatura catalana / Llengua i literatura castellana / Llengua estrangera. Anglès / Matemàtiques / Ciències de la Naturalesa / Tecnologia / Ciències Socials / Geografia i Història / Religió / Educació Física / Educació Visual i Plàstica / Música / Tutoria

MATÈRIES OPTATIVES

1 ESO: Recerca Documental i científica / Anglès / Francès

2 ESO: Francès / Anglès / Pràctiques de laboratori

3 ESO: Francès / Emprenedoria (en anglès) / Cultura Clàssica / Pràctiques de Laboratori

4 ESO: Biologia i Geologia / Física i Química / Informàtica / Francés / Llatí / Visual i Plàstica / Tecnologia

HORES COMPLEMENTÀRIES

1 ESO: Augment 1h hora setmanal anglès (preparació KET)

2 ESO: Anglès (preparació proves Cambridge)

3 ESO: Anglès (preparació proves Cambridge)

4 ESO: Augment 1h setmanal d'anglès

A TOTS ELS CURSOS: Augment d'1 hora setmanal de francès

COM HO FEM?

A través dels aprenentatges i dels projectes d'escola. L'alumnat és el protagonista dels seu aprenentatge

Treballant globalment i interdisciplinar, fent recerca i experimentant amb treball cooperatiu, individual i esforç.

AMB QUIN HORARI?

1 i 2 ESO: Dilluns, dimarts, dimecres de 8h a 13:15h i de 15:15h a 17:15h. Dijous i divendres de 8 a 13:15h.

3 i 4 ESO: Dilluns, dimarts de 8h a 13:15h i de 15:15h a 17:15h. Dijous i divendres de 8 a 13:15h.

COM ENS ORGANITZEM?

2 GRUPS PER CURS i MOLTES HORES DE DESDOBLAMENTS:

1 a 3 ESO

Agrupacions flexibles a Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques (15-20 alumnes) Optatives, Grups Partits de Tecnologia i Ciències de la Naturalesa 3h

Complementàries 1h
AMB QUINS RECURSOS?

Llibres d'aula i programa de socialització pels llibres de:

Llengua Catalana, Llengua Castellana, Matemàtiques, Música, Tecnologia, Ciències Socials i Optatives

Materials elaborats pel Departaments de Didàctica de Ciències de la UAB. Dossier de Ciències de la Naturalesa.

Plataforma Educ@mos on hi trobareu el calendari d'avaluacions, circulars, absències i retards i altres incidències així com el quadern del professor amb les qualificacions i a la vista dels alumnes i les seves famílies.

Departament d'orientació. Treballem per a una escola inclusiva on s'atenen les necessitats educatives especials i les altes capacitats i es facilita orientació acadèmica i professional.

AMB QUINS PROJECTES D' ESCOLA?

PROJECTE ESCOLA PLURILÍNGÜE

Unitats didàctiques en llengua anglesa a Ciències de la Naturalesa, Visual i Plàstica, Tecnologia, Cultura Religiosa, Ètica i Emprenedoria.

Complementàries de llengua anglesa i certificacions Cambridge

Auxiliar de conversa nadiu a les classes d'anglès.

Optativa de francès a tots els cursos

5h setmanals de llengua anglesa (representa un augment de 2h)

Projectes Multilaterals Erasmus+

Intercanvi amb Estats Units a 4 ESO/1 Batxillerat

Intercanvi de francès a 3 ESO.

PROJECTE TECNOLOGIES D'APRENENTATGE I COMUNCACIÓ

Projecte TAC 1 ordinador x 1 alumne

Treballem les competències digitals des de quatre àmbits: maquinari i software, tractament de la informació i la comunicació, metodologies de treball compartit i educació cívica i ciutadana.

Treball inicial:

Conèixer el funcionament de la Intranet de l'escola

Conèixer el funcionament de la plataforma Educ@mos, aprendre tècniques de cerca i recuperació de la informació i a utilitzar el programari lliure, treball dels valors en l'entorn digital, ús ètic de la Xarxa i consciència i bona gestió de la identitat digital.

Treball continuat:

Llicències digitals, Blogs de continguts a diferents matèries, ús de programari educatiu, elaboració de treballs i presentacions i documents compartits.
PROJECTE CLIMA D'ESCOLA, EDUCACIÓ EMOCIONAL I DIMENSIÓ INTERIOR

L'escola desplega el projecte d'EDUCACIÓ EMOCIONAL i DIMENSIÓ INTERIOR amb l'objectiu d'adquirir les capacitats necessàries per poder a potenciar totes les intel·ligències.

L'AUTOCONEIXEMENT, EL CONTROL DE LES EMOCIONS PRÒPIES, L'ASSSERTIVITAT, L'EMPATIA, LA CONCENTRACIÓ, LA SERENOR i L'ESCOLTA ACTIVA.